9. Bijlagen

9.2 Schoolregels, rechten en plichten

9.2.1 Regels gedrag


Locatiespecifieke schoolregels

Een beschrijving van de locatiespecifieke schoolregels kunt u vinden in het locatiespecifieke deel van deze schoolgids. Schoolbrede schoolregels staan beschreven in deze bijlage.

Schoolbrede gedragsregels

Gods Woord heeft zeggenschap over heel ons leven. De geboden van de Heere zijn maatgevend voor onze levenswijze en de manier van omgaan met elkaar. Als in dat Woord gesproken wordt over ons lichaam als tempel, dan heeft dat consequenties voor onze levenswijze. Dit betekent onder andere het volgende:

 • Gebruik van drugs en het bezit daarvan op school is niet toegestaan en kan schorsing of verwijdering tot gevolg hebben; drugshandel leidt in principe in alle gevallen tot verwijdering.
 • Het meenemen of het gebruiken van alcoholische dranken op school is verboden.
 • De naaste liefhebben als jezelf, als een van de twee grote geboden, verdraagt zich niet met pesten, intimidatie, discriminatie en geweldpleging. Dit is dan ook verboden.
 • Dit geldt ook voor wapenbezit en bezit van andere meegebrachte zaken die in strijd zijn met het karakter van de school. Dergelijke dingen worden in beslag genomen en ouders worden daarvan in kennis gesteld (bijvoorbeeld boeken, tijdschriften of geluidsdragers met een ontoelaatbare inhoud).
 • Voor vuurwerk geldt dit eveneens. Bezit ervan is op school niet toegestaan en leidt tot schorsing. Handel in vuurwerk leidt in principe tot verwijdering van school.
 • Bij crimineel gedrag, zoals vandalisme, diefstal, intimidatie, mishandeling en dergelijke wordt melding gedaan bij de politie. In ernstige gevallen wordt aangifte gedaan.

Uiterlijk

Bij een christelijke levensstijl hoort eerbare kleding en een verzorgd uiterlijk, zowel voor jongens als voor meisjes. Concreet betekent dit onder andere het volgende:

 • aanstootgevende kleding (bijvoorbeeld door middel van een ontoelaatbare opdruk) is niet toegestaan. Dit geldt ook voor diverse opzichtige toevoegingen aan het uiterlijk, zoals opvallende make-up.
 • Meisjes mogen op school geen lange broek dragen; zij dragen een rok of jurk die tot op de knie komt. Als meisjes met een lange broek aan naar school komen, moeten zij zich omkleden zodra ze op school komen.
 • We willen in de school terughoudend zijn met het toestaan van diverse vormen van vrijetijdskleding. Dit betekent onder meer dat we van jongens verwachten dat ze een lange broek dragen. 

Rookverbod

Door de overheid is enige jaren geleden een rookverbod voor openbare gebouwen uitgevaardigd. Dit beleid geldt ook voor het schoolgebouw, het terrein eromheen en in de bussen van het openbaar vervoersbedrijf. Het is niet toegestaan daar te roken.

Consumpties 

In het schoolgebouw mag geen kauwgom gegeten worden. De school raadt sterk af om zelf drinken mee te nemen. Lekkage kan behoorlijke schade opleveren aan de boeken. Het is mogelijk op school melk, chocolademelk en karnemelk te kopen. Het is niet toegestaan energiedrank te nuttigen in de school of op het plein, omdat het concentratie- en gedragsproblemen op kan leveren.

School en dialect

Hoewel de waarde van dialect niet wordt ontkend, is de afspraak dat in de les Algemeen Nederlands wordt gesproken.

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is te vinden op het Eduportaal. Het regelt rechten en plichten van leerlingen. Het is van toepassing op alle aan de school ingeschreven leerlingen, de ouders, het personeel en het bevoegd gezag, onverminderd hetgeen geldt bij of krachtens de wet of de met het personeel gesloten akte van benoeming. Het leerlingenstatuut geldt in en buiten de schoolgebouwen en -terreinen, voor zover er relevantie is met de schoolsituatie.

9.2.3 Regels mediagebruik


Mobiele telefonie

Gebruik van de mobiele telefoon in de les is niet toegestaan, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de docent. Er mogen geen filmpjes, foto’s of andere opnamen gemaakt worden. Ook het beluisteren van muziek (met of zonder oordopjes) in de school of op het terrein van de school is niet toegestaan. De schoollocaties geven zelf aan of het gebruik van de mobieltjes op het plein en in gemeenschappelijke ruimtes als aula, gang en hal geaccepteerd wordt (zie de schoolregels in het locatiespecifieke deel van deze schoolgids).

Social media

Sociale media zoals LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram en YouTube bieden de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan een positief imago van het Calvijn College. Van belang is te beseffen dat je met berichten in de media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen bij de school kunt schaden. Om deze reden vragen wij leerlingen en personeel om bewust met deze media om te gaan. Hiertoe heeft de school een aantal richtlijnen opgesteld. Het protocol social media kunt u vinden op het Eduportaal.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

ICT is een niet meer weg te denken verschijnsel in onze maatschappij. We zien het als onze opdracht om de leerlingen op een verantwoorde manier hiermee om te leren gaan. Als school hebben we daarom gekozen voor een afgeschermde internetomgeving. We maken daarbij gebruik van de diensten van Kliksafe. Naast een verantwoorde toegang tot het internet hechten we ook waarde aan toerusting en vorming van onze leerlingen met betrekking tot het omgaan met ICT. Vandaar dat er tijdens diverse lessen aandacht is voor media-educatie.

Officeproducten

Op school gebruiken we de producten van de Microsoft Office suite (Word, Excel, PowerPoint en dergelijke). Via het portaal is deze suite voor leerlingen gratis te downloaden en thuis te installeren. Meer informatie is te vinden in de handleiding op het portaal onder Algemeen – Handleidingen – Office voor leerlingen downloaden via portaal. Hier is ook informatie te vinden over aanschaf tegen sterk gereduceerd tarief van andere software en hardware via SLB.

Omgaan met informatiedragers

Het is van belang om op een verantwoorde manier om te gaan met (moderne) informatiedragers. Onderstaande gebruikerscode geldt voor alle informatiedragers zoals boek, cd-rom, dvd, video, software, tv-opnames en internet.

Gebruikerscode
Deze gebruikerscode beschrijft de normen die elke medewerker, sectie, team of afdeling naleeft als het gaat om het gebruik van informatiedragers in school:

 • De Tien Geboden zijn de norm bij het kiezen en gebruiken van informatiedragers. De docent heeft altijd vooraf de informatiedrager hierop beoordeeld, voordat deze aan leerlingen wordt getoond.
 • Alle informatiedragers die worden ingezet voor het onderwijs moeten aantoonbaar passen bij het curriculum van het vak.
 • De docent is verantwoordelijk voor het verantwoord en professioneel inzetten van informatiedragers in de lessen, waarbij zijn rol als identificatiefiguur gegarandeerd moet zijn.
 • De inzet van hardware is zodanig dat sociale controle en logging achteraf mogelijk is. Er wordt alleen gefilterd internet gebruikt.
 • Zowel op individueel als sectie-/teamniveau zijn medewerkers bereid verantwoording af te leggen over het gebruik van informatiedragers.

Speelfilms

Speelfilms waarbij het puur om fictie gaat, worden niet getoond. Docudrama waarbij het gaat om non-fictie en zaken die op de werkelijkheid berusten mag wel gebruikt worden, uiteraard mits het aantoonbaar ter ondersteuning van het onderwijsleerproces is. Voor het vak Nederlands geldt een uitzondering: in elk leerjaar mogen voor dit vak fragmenten van boekverfilmingen getoond worden in het kader van leesbevordering. Ook worden kijk- en luistertoetsen van het Cito gebruikt ter voorbereiding op het examen.

9.2.3 Regels te laat komen en spijbelen

Te laat komen en spijbelen

Onder te laat komen wordt verstaan: te laat komen aan het begin van de dag, na een pauze en na een leswisseling. Onder spijbelen wordt verstaan: het opzettelijk wegblijven van school door een leerling. Elk uur dat de leerling ongeoorloofd afwezig is, wordt gerekend als één verzuimmelding.

Maatregelen
Wanneer leerlingen te laat in de les komen en/of spijbelen, worden de volgende maatregelen genomen. N.B.: Het aantal keren te laat komen en spijbelen wordt bij elkaar opgeteld.

 • Iedere keer wanneer een leerling ongeoorloofd te laat komt en/of spijbelt, meldt hij of zij zich bij de teamleider.
 • Drie keer te laat/spijbelen: een gesprek met de leerling en een brief naar de ouders.
 • Zes keer te laat/spijbelen: een brief naar de ouders met daarin onder andere de mededeling dat bij negen keer te laat/spijbelen de leerplichtambtenaar wordt ingelicht.
 • Negen keer te laat/spijbelen: gesprek door of namens de locatiedirectie, een brief naar de ouders en een melding aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar heeft een waarschuwingsgesprek met de leerling.
 • Twaalf keer te laat/spijbelen: Een melding aan de leerplichtambtenaar. Deze nodigt leerling en ouder(s)/verzorger(s) uit en maakt in de meeste gevallen proces-verbaal op waarna de leerling wordt doorverwezen naar Halt.

Bij iedere volgende keer te laat komen en/of spijbelen neemt de school nog steeds strafmaatregelen. Bij vijftien keer te laat/ spijbelen wordt weer een melding aan de leerplichtambtenaar gedaan en kan er een proces-verbaal worden opgemaakt.

Deze maatregelen zijn in hoofdlijn voor alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeland gelijk. Bij eventuele doorverwijzing naar Halt zorgt men voor een straf die relatie heeft met het herhaaldelijk te laat komen.

Spijbelen

Bij spijbelen worden de verzuimde uren dubbel ingehaald. Bij spijbelen wordt onderscheid gemaakt in:

 • luxeverzuim: Het gezin gaat zonder toestemming op vakantie in schooltijd.
 • signaalverzuim: De leerling heeft problemen die leiden tot spijbelen.

Verlof vragen

Als school houden we inzake het verlenen van verlof rekening met de richtlijnen voor het verlenen van extra verlof zoals die in de Leerplichtwet staan. Een overzicht van deze richtlijnen kunt u vinden op onze website.

9.2.4 Regels privacy en aansprakelijkheid

Oudercontact vanaf de 18e verjaardag

Op de 18e verjaardag van een leerling vervalt de ouder-inlog automatisch, daarmee ontvangen betreffende ouders ook geen uitnodiging meer voor bijvoorbeeld contactavonden. De 18+-leerling kan echter in Magister aanvinken dat ouders ook na de 18e verjaardag toegang tot Magister behouden. Vanuit de optiek dat ouders aanspreekpunt zijn in de opvoeding, is dit aan te bevelen. Wanneer een 18+-leerling in een pleeggezin verblijft dat in formele zin verantwoordelijkheid draagt en de pleegouders toegang wil geven tot de informatie, dan wordt deze lijn gevolgd.

Wanneer een 18+-leerling weigert toestemming te geven om zijn ouders een inlog te geven, dan moet dit volgens regelgeving ook gehonoreerd worden en ontvangt de ouder geen informatie en uitnodigingen. Wel zal de school een leerling blijven stimuleren tot contact tussen school en ouders mits de omstandigheden dit toelaten.

Privacy

Wij houden ons aan de wettelijke regels met betrekking tot privacy. We publiceren de namen van geslaagde leerlingen, maar vragen daar toestemming voor. Tijdens activiteiten in en rond de locaties van het Calvijn College worden regelmatig foto’s gemaakt en zo nu en dan ook een filmpje. Een deel van deze opnames wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden en/of geplaatst op de (besloten) website. Gezien het aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van tevoren om toestemming te vragen voor publicatie. De school gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een leerling, ouder of personeelslid desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd. De school heeft het recht privé-eigendommen (in kluisjes) van leerlingen te controleren als de veiligheidssituatie daar om vraagt.

Sinds 25 mei 2018 is de AVG, nieuwe privacywetgeving, van toepassing. Het privacybeleid van de school is in verband daarmee aangepast. Informatie hierover verstrekken we via onze website en andere kanalen.

Controle en toezicht

De school vindt het belangrijk veilig te zijn en het vraagt ook inspanning om het zo te houden. Het kan nodig zijn dat de school ook preventief handelt. Een enkele keer komt het voor dat tassen-/kluisjescontrole wordt gehouden. Daarbij hanteren we de privacyrichtlijnen. Daarom zal de politie altijd worden betrokken bij het houden van zo’n controle. De school kan binnen daarvoor geldend protocol cameratoezicht voeren.

Leerlingenpas

Alle leerlingen ontvangen aan het begin van hun schoolloopbaan een leerlingenpas. Hiermee kunnen de leerlingen boeken lenen, printen en kopiëren, en gebruik maken van de kluisjes op enkele locaties. Ze kunnen de pas ook gebruiken voor legitimatie en absentenregistratie op school. De pas wordt gedurende hun hele schoolloopbaan gebruikt en bij moedwillige beschadiging of verlies van de pas komen de kosten van vervanging voor rekening van de leerling, zie bijlage 6 voor de kosten. Het is dus belangrijk dat de leerlingen op een verantwoorde wijze met deze leerlingenpas omgaan.

Aansprakelijkheid

De school is aansprakelijk voor schade die door personeel tijdens schooltijd wordt veroorzaakt aan leerlingen (of derden). Hiervoor heeft de school een WA-verzekering afgesloten. De school is echter niet aansprakelijk voor schade die door leerlingen zelf wordt veroorzaakt. Daarvoor wordt de leerling aansprakelijk gesteld. Evenmin is de school aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van leerlingen. Door de school is een ongevallenverzekering afgesloten, die van kracht is tijdens de schooluren en alle activiteiten in schoolverband, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en gaan van de activiteiten vergt.

Voorkomen van beschadiging

Voor het aanbrengen van beschadigingen aan schoolmeubilair en andere schooleigendommen wordt een gepaste schadevergoeding geëist. Bij het beschrijven of bekrassen van muren, deuren, schoolmeubelen en dergelijke worden de kosten van het in oorspronkelijke toestand terugbrengen in rekening gebracht. Bij herhaling of andere wandaden, zoals diefstal, kan definitieve verwijdering van school plaatsvinden. De door de school verstrekte boeken moeten in een stevige (rug)tas worden meegenomen en niet in een plastic of linnen tasje. Na ontvangst moeten de boeken vóór de eerstvolgende les van een kaft worden voorzien. Drie keer per jaar worden de boeken en de agenda gecontroleerd: in de eerste volle schoolweek en in de week nadat de cijferrapporten zijn verstrekt. Leerlingen die onzorgvuldig met de boeken omgaan, bijvoorbeeld door met de boeken of de tassen te gooien en zo schade toebrengen aan de boeken, krijgen een boete. Dit geldt ook als bij inlevering aan het einde van het schooljaar boeken onzorgvuldig gebruikt blijken te zijn.

9.2.5 Regels sponsoring en adverteren

Sponsoring

De school beschikt over een sponsorprotocol. Dit protocol is op te vragen bij de locatiedirectie.

Adverteren

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk te adverteren in het oudercontactblad Calvijn Contact dat viermaal per schooljaar verschijnt. Voorwaarden en tarieven kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie (info AT calvijncollege DOT nl).