8. Locaties

8.7 Locatie Tholen

Profiel

Locatie Tholen telt circa 300 leerlingen. Het is een echte regioschool waar je al snel iedereen kent. Leerlingen kunnen er terecht voor klas 1 en 2 (stream 1-3) en vmbo-3 en -4 tl+.

Meer informatie over ons onderwijsaanbod

Typerend voor de cultuur: positief, denken in kansen en mogelijkheden, creatief en vernieuwend, open en direct, dicht bij elkaar. 

De locatie legt een focus op het ontwikkelen van zelfstandigheid, op eigen verantwoordelijkheid van de leerling in het leerproces. Vanuit de gedachte dat de leerling eigen talenten en zwakke kanten ontdekt en doelgericht werkt aan de eigen schoolloopbaan. Het persoonlijk statuut en klassenstatuut spelen hierin een belangrijke rol. 

De locatie gaat voor maatwerk in uitdaging én zorg. Leerlingen ervaren de school als veilig. De docent staat dicht bij de leerling. De school investeert in een ontspannen sfeer. 

Kernwaarden zijn eerlijk, betrouwbaar en aanspreekbaar. Deze gedragswaarden krijgen uiting in schoolregels (in ontwikkeling) en het persoonlijk statuut van de leerling.


Samengevat is het Calvijn College:

 • Helder in identiteit
 • Sterk in kwaliteit
 • Zorg een prioriteit

Onderwijsroute

Leerlingen die vmbo tl+ volgen, kunnen de hele schoolperiode in Tholen blijven. Voor klas 3 en 4 van vmbo bb en kb kunnen zij terecht op locatie Krabbendijke Kerkpolder. Voor de bovenbouw van havo, atheneum en voor het gymnasium vanaf klas 1 gaan leerlingen naar Goes Klein Frankrijk.

Bereikbaarheid


Bezoekadres
Zoekweg 3
4691 HT Tholen
Telefoon: (0166) 60 24 20

Postadres
Postbus 26
4690 AA Tholen

Sms-dienst

Onze locatie werkt per klas met een sms-dienst om bij afwezigheid van een docent lesuitval door te geven.

 

Onderwijs

Lesuitval

Indien een les vervalt, wordt dit op het beeldscherm in de garderobe vermeld en wordt dit vermeld op de website. Het huiswerk verschuift dan naar de volgende les.

Excursies

Binnen onze locaties kennen we eendaagse en meerdaagse excursies. Excursies hebben een educatief karakter en daarom is deelname daaraan sterk aanbevolen. We verwachten van onze leerlingen dat ze deelnemen aan zowel de eendaagse als de meerdaagse excursies, tenzij er in overleg met de ouders is vastgesteld dat er voor hen zwaarwegende redenen zijn om voor hun kind van deelname af te zien. Leerlingen die om deze redenen niet meegaan, volgen die dag(en) op school een zinvol vervangend programma. Kosten: zie hoofdstuk 6.3.

Schoolregels

Leerlingenreglement

 1. Wij zijn op grond van de Bijbel respectvol richting anderen en de school.
 2. Wij bevinden ons op de plaats waar we volgens het lesrooster moeten zijn.
 3. Wij zien er eerbaar uit en dragen kleding die geen aanstoot geeft.
 4. Wij bieden anderen en onze mobiele telefoon rust in de les
 5. Wij eten en drinken in de garderobe, in de aula of op het plein.

In bijlage 2 treft u schoolbrede regels aan.

Te laat komen en spijbelen 

De maatregelen die schoolbreed gelden bij te laat komen en spijbelen, staan beschreven in bijlage 2.

Verlof

 • Bij ziekte geven de ouders op de eerste ziektedag een telefonische mededeling tussen 8.00 uur en 8.30 uur.
 • Vrijstelling voor het volgen van de lessen dient door de ouder minstens twee dagen van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd bij de teamleider.
 • Leerlingen die tijdens de schooldag ziek worden, melden zich bij de teamleider. Deze beoordeelt of het beter is een leerling naar huis te laten gaan. Deze leerling krijgt een ziekmeldingsbriefje mee ter ondertekening, maar tevens als geheugensteun om direct bij thuiskomst de ouder te laten melden dat de betreffende leerling thuis aangekomen is. Op de eerstvolgende dag na ziekte moet de ziekmeldingskaart weer ingeleverd worden bij de teamleider.
 • Kan een leerling niet deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding, dan moet een door de ouder ondertekend briefje worden ingeleverd bij de desbetreffende docent. De les moet wel bijgewoond worden.

Zie ook hoofdstuk 7.3.

Huiswerk

Indien een leerling door omstandigheden het huiswerk niet heeft kunnen maken of leren, dan moet er door de ouder een ondertekend briefje worden ingeleverd bij de teamleider.

Sponsorkind

Elke klas heeft een adoptiekind van stichting Woord en Daad voor wie geld wordt ingezameld.

Voorzieningen

Mediatheek

In de mediatheek kunnen computers gebruikt worden voor het verwerven en verwerken van informatie voor schooldoeleinden Aan het begin van het schooljaar wordt er een schoolpas verstrekt. Dit pasje heb je nodig om te kunnen printen en kopiëren. Je kunt er ook boeken mee lenen in de mediatheek. Binnen drie weken moet het boek weer ingeleverd zijn of eventueel verlengd worden. Voor de leerlingen van klas 3 en 4 zijn ook boeken beschikbaar die op de literatuurlijst staan.

Leerlingenkluis

Er kan een kluisje gehuurd worden voor € 17,00 per jaar. Voorafgaand aan het schooljaar zullen we u berichten over de mogelijkheid een kluisje aan te vragen. Meer info in hoofdstuk 6.3. 

Veiligheid

EHBO/BHV

Binnen de locatie is een aantal personen aanwezig die in geval van nood eerste hulp kan verlenen. De EHBO’ers zijn: E.P. van Beelen, B.C. van den Broek, M.H. de Groen, N.J. Flikweert, J.J. Ringelberg en mw. P.C. Wolfsen-de Rijke. Deze personen zijn naast EHBO’er ook bedrijfshulpverlener (BHV’er). Zij spelen bijvoorbeeld een rol bij de ontruiming van het schoolgebouw.

Veilig Honk

Een Veilig Honk is een plek waar kinderen onderweg terecht kunnen voor hulp wanneer er iets aan de hand is. Zie voor meer informatie hoofdstuk 1.9.

Contacten

Leerlingondersteuning

Soorten leerlingondersteuning schoolbreed: zie hoofdstuk 5.4.

Internationale contacten

Ga voor een indruk van onze activiteiten op het gebied van internationalisering naar hoofdstuk 2.6.

Lokale leerlingenraad

Voor leerlingen is het mogelijk om lid te worden van de leerlingenraad. Hiervoor geldt een sollicitatieprocedure, het wordt gekoppeld aan het programma ‘excelleren’. De leerlingenraad vergadert een aantal keer per schooljaar over onderwerpen die belangrijk zijn voor de leerlingen en het personeel. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen hier meer uitleg over.


Contact:

Ouderadviesraad

Aan locatie Tholen is een gezamenlijke ouderadviesraad (oar) verbonden. De oar heeft als doel het contact tussen ouders en school te vergroten en heeft een adviserende taak op verschillende gebieden. 

De oar vergadert ongeveer vier keer per schooljaar. In oktober of november vinden er verkiezingen plaats. De veranderde samenstelling wordt gepubliceerd in de e-mailnieuwsbrief aan ouders.

Contact:

Contacten ouders - school

Contact met ouders vinden wij van groot belang. Voor vorderingen, problemen en andere zaken die leerling en klas betreffen, kunt u terecht bij de mentor

De contactgegevens voor de examenklas worden aan het begin van het schooljaar verstrekt via het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Ouders kunnen op elk gewenst moment via internet in het schooladministratiesysteem Magister alle cijfers bekijken (zie hoofdstuk 6.1). 

Verder zijn er nog de volgende contacten:

 • Voor de leerlingen uit klas 1 en hun ouders is er een kennismakingsavond in de maand juni, voorafgaand aan het eerste schooljaar.
 • In september en oktober worden er voor de ouders van klas 1 informatieavonden belegd.
 • In oktober wordt er voor de ouders van klas 2 een informatieavond belegd.
 • Voor de ouders is er in de maand december een contactavond naar aanleiding van het eerste cijferrapport (R2C).
 • Naar aanleiding van het tweede cijferrapport (R4C) wordt in de maand april opnieuw een contactavond georganiseerd voor de ouders.
 • Voor klas 2 is er in februari een informatieavond die in het teken staat van de vakken- en schoolkeuze.
 • Voor klas 3 is er in oktober een voorlichtingsavond over het PTA.
 • Voor klas 4 is er in oktober een voorlichtingsavond.
 • De decaan neemt contact op met de ouders van de leerlingen uit klas 3 over het vakkenpakket in klas 4 indien het gewenste vakkenpakket niet in het cluster past.

Contactavonden

Dit schooljaar staan de contactavonden gepland op:

 • klas 1 t/m 4: maandag 16 december 2019
 • klas 1 t/m 3: maandag 6 april 2020

Contactpersonen

(mailadres: drieletterige code + @calvijncollege.nl)

Locatiedirecteur

 • P.M. Kunst (kun)

Teamleiders

 • klas 1 en 2 (stream 1 en 3): J.D. van Dam (dmj)
 • klas 2 stream 2 en klas 3 en 4: J.J. van de Waerdt (wae)

Dyslexiebegeleiders

 • mw. B.J. Lindhout-Janssen (lnd)
 • mw. P.C. Wolfsen-de Rijke (wol)

Examensecretaris

 • ing. N.J. Flikweert (fli)

Faalangstbegeleiders

 • mw. B.J. Lindhout-Janssen (lnd)
 • mw. P.C. Wolfsen-de Rijke (wol)

Loopbaanbegeleider

 • ing. N.J. Flikweert (fli)

Medewerkers integratiegroep

 • mw. A.J. Aarnoudse-Marijs (aar)
 • mw. P.C. Wolfsen-de Rijke (wol)

Rekencoördinator

 • J.J. van de Waerdt (wae)

Sova-trainers

 • mw. B.J. Lindhout-Janssen (lnd)
 • mw. P.C. Wolfsen-de Rijke (wol)

Verkeerscoördinator

 • B.C. van den Broek (bro)

Vertrouwenspersonen

 • B.C. van den Broek (bro)
 • mw. M.M. Christiaanse (chr)

Zorgcoördinator

 • J.A. de Meyer (mey)

Mentoren

 • to1a: mw. A.M. Jansen-van Dijke (jsd)
 • to1b: mw. J.W. van Zetten (ztn)
 • to1c: mw. M.M. Christiaanse (chr)
 • to1d: J.S. Brouwer (brr)
 • to2a: J. Geluk (gel)
 • to2b: J.A. de Meyer (mey)
 • to2c: mw. P.J.M. de Leeuw (lew)
 • to2d: A.T.W. de Mik (mik)
 • to2e: mw. W.A. Klippel-den Braber (kli)
 • tg3a: mw. C.A.J. van Dam-Brinkman (dmb)
 • tg3b: mw. H.G. Roggeveen-de Meyer (rog)
 • tg4a: J.J. Ringelberg (rin)
 • tg4b: ing. N.J. Flikweert (fli)