6. Ouders en school

6.5 Klachtenregeling

Wanneer ouders of personeelsleden vragen of problemen niet in goed overleg met de daartoe beschikbare personen (docenten, mentoren, teamleiders, directie) kunnen oplossen, vindt een behandeling van de klacht plaats volgens de klachtenprocedure.

In grote lijnen houdt deze procedure in dat eerst tussen betrokkenen naar een oplossing gezocht wordt. Lukt dit niet, dan kan de klacht door de klager besproken worden met de vertrouwenspersonen klachtenregeling. Dit gesprek kan eventueel uitmonden in een officiële klacht bij de klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit personen van buiten de school. De namen zijn bekend bij de vertrouwenspersonen klachtenregeling.


6.5.1 Vertrouwenspersoon-klachtenregeling

Binnen de school fungeren mw. N. Fierloos-de Groot en de heer A.T.W. de Mik als vertrouwenspersonen klachtenregeling. Mw. N. Fierloos-de Groot is bereikbaar via locatie Goes Klein Frankrijk, (0113) 21 10 20, fie@calvijncollege.nl en de heer A.T.W. de Mik via locatie Tholen (0166) 60 24 20, mik AT calvijncollege DOT nl.

Zij hebben de volgende taken:

  • Het fungeren als aanspreekpunt voor klagers als het gaat om pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme en seksuele intimidatie;
  • Het opvangen van en het verlenen van nazorg aan de klager;
  • Het bemiddelen tussen de klager en de aangeklaagde;
  • Het adviseren van klagers over eventueel verder te ondernemen stappen;
  • Het op verzoek begeleiden van personen die een klacht willen indienen.

Voor klachten over beleidsgerelateerde zaken zijn niet de vertrouwenspersonen klachtenregeling, maar is het management contactpunt.

Voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen klachtenregeling of met de vertrouwensinspecteur via telefoonnummer (0900) 111 31 11.

6.5.2 Klokkenluidersregeling

Een werknemer, leerling of ouder die een gegrond vermoeden van een misstand heeft, kan gebruik maken van de klokkenluidersregeling. Het vermoeden van een misstand dient in beginsel eerst intern aan de kaak moet worden gesteld. De organisatie moet (in beginsel) in de gelegenheid worden gesteld om zelf orde op zaken te stellen. In bepaalde gevallen biedt de regeling echter de mogelijkheid om extern melding te doen. In gevallen waarin in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de interne procedure doorlopen wordt, kan (direct) melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde. De regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet onderscheiden worden van de klachtenregeling.

Een misstand kan in het kader van deze regeling gemeld worden bij drs. D. van Meeuwen.