6. Ouders en school

6.2 Communicatie

De school brengt ouders niet alleen op de hoogte van rapportcijfers en vorderingen. Op tal van manieren informeert het Calvijn College ouders breder en wisselt de school met hen van gedachten.

6.2.1 Communicatiemiddelen

Ouders ontvangen tweemaal per jaar het full colour magazine Calvijn Contact. Daarin komen onderwerpen aan de orde als onderwijsontwikkelingen, interviews en activiteiten van leerlingen, variërend van excursies tot het winnen van vakprijzen. Elke locatie verstuurt periodiek ook per e-mail een nieuwsbrief naar ouders. Naast Calvijn Contact verschijnt jaarlijks allerlei ander drukwerk, waaronder een schoolgids en diverse folders en brochures die onder ouders en leerlingen verspreid worden. Verder informeren we ouders per (digitale) brief en via de website, bijvoorbeeld over meerdaagse excursies en voorlichtingsbijeenkomsten. Zie ook 9.2.5 Regels sponsoring en adverteren en 9.2.4 Regels privacy en aansprakelijkheid.

6.2.2 Telefonisch contact

Ook is er het telefonische contact. Dat zal plaatsvinden bij vrij vragen, persoonlijke vragen of problemen. Zie voor meer informatie hierover hoofdstuk 6.6.

6.2.3 Contactavonden

Mondeling en individueel contact is er ook tijdens de contactavonden. Twee keer per jaar, in december/januari en maart/april, na het eerste en het tweede cijferrapport, worden contactavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden kunnen de ouders spreken met de mentor en een aantal vakdocenten. Op deze manier biedt de school de ruimte - en hopelijk wordt daar veel gebruik van gemaakt - om persoonlijk te spreken over de behaalde resultaten van een leerling, over het welbevinden op school, de persoonlijke situatie, en dergelijke. Data van contactavonden treft u aan in het locatiespecifieke deel van deze schoolgids.

6.2.4 Voorlichtingsavonden

Elke schoollocatie organiseert jaarlijks diverse voorlichtingsavonden. Onder meer een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders van toekomstige leerlingen, ouders met kinderen in klas 1 (over de gang van zaken in klas 1) en in klas 2 (in het vmbo wordt dan voor een bepaalde leerweg en afdeling gekozen). Voor dergelijke avonden ontvangen ouders een uitnodiging. Data waarop voorlichtingsbijeenkomsten plaatsvinden, kunt u ook vinden op onze website (Agenda).

6.2.5 Opvoedingsondersteuning

Ouders zijn de hoofdopvoeders van het kind. De school als mede-opvoeder biedt ouders opvoedingsondersteuning.

6.2.6 Communicatielijn naar gescheiden ouders

In de situatie van gescheiden ouders informeren we in principe de ouder bij wie het kind in huis is. De andere ouder wordt op verzoek geïnformeerd. Indien sprake is van een melding bij het zorgadviesteam (zat) worden na overleg met de verzorgende ouder in principe beide ouders geïnformeerd.

6.2.7 Betrekken

We willen niet alleen informeren maar ook betrekken. Ouders, leerlingen en personeelsleden krijgen medezeggenschap in het beleid van de school. Informatie over de medezeggenschapsraad treft u aan in hoofdstuk 1.6. In hoofdstuk 1.7 komen de lokale leerlingenraden, ouderadviesraden en Adviesraad van kerken aan de orde.