6. Ouders en school

6.1 Rapportage

6.1.1 Relatie ouders - school

De aanwezigheid van een nauwe band tussen school en ouders is belangrijk. Ouders hebben immers de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. Ouders van gedoopte kinderen hebben een belofte afgelegd met betrekking tot de opvoeding van hun kinderen. Een deel van de opvoeding vindt in school plaats en ouders als eerstverantwoordelijken voelen zich daarbij betrokken. Het gezin moet worden gezien als het eerste en natuurlijke opvoedingsmilieu. Hier ligt dus ook de primaire en belangrijkste verantwoordelijkheid voor het totaal van de opvoeding. De in het doopformulier gebruikte omschrijving van “te helpen onderwijzen” geeft de juiste plaats van de school aan. De school stelt goed contact met ouders op prijs. Er zijn diverse manieren waarop ouders de school kunnen en zullen ‘ontmoeten’, mondeling en schriftelijk, individueel of tegelijk met anderen.

6.1.2 Portalen

Vanaf het schooljaar 2019-2020 krijgen ouders en leerlingen elk een eigen inlog voor hun eigen portaal. Met deze ene inlog vervallen alle andere inlognamen en wachtwoorden. Leerlingen en ouders kunnen via de website inloggen op het leerlingenportaal (Eduportaal) en het ouderportaal of er rechtstreeks naar toe gaan via portaal.edu.calvijncollege.nl of portaal.ouder.calvijncollege.nl. Daarvandaan kunt u Magister bereiken (zie hoofdstuk 6.1.3 hieronder), het rooster vinden (Zermelo), informatieve documenten en een contactregister van alle personeelsleden van de school. Er worden van tijd tot tijd foto’s geplaatst van schoolactiviteiten op het Eduportaal.

6.1.3 Magister

De school beschikt al heel wat jaren over een leerlingvolgsysteem, dat gekoppeld zit aan ons schooladministratiesysteem Magister. Waarom is dit programma voor u als ouder interessant en hoe werkt het? U kunt er op elk gewenst moment diverse gegevens van uw zoon of dochter opvragen. Alle cijfers worden in Magister opgeslagen door de docenten. Daar kunt u altijd naar kijken. Ook alle absentiegegevens staan erin. Op de meeste locaties wordt Magister ook gebruikt voor het bijhouden van het huiswerk of voor het noteren van de toetsmomenten.

6.1.4 Hoe komt u in Magister?

 Magister kan geopend worden vanaf het portaal (ouder- of leerlingenportaal). Wordt uw zoon of dochter 18 jaar, dan kan hij/zij u door het aankruisen van een vinkje toestemming geven mee te kijken. Dit is een wettelijke regeling (zie ook bijlage 2). Op het portaal treft u onder Algemeen - Handleidingen een handleiding aan. In de store van Google en Apple is een app te krijgen waarmee makkelijk in Magister ingelogd kan worden.

6.1.5 Roosterinformatie

Informatie over de lesroosters wordt in principe alleen digitaal verstrekt. Voor alle locaties (met uitzondering van Kerkpolder) staat deze informatie in Zermelo. Hier is ook een app voor te downloaden voor de mobiele telefoon. Voor locatie Krabbendijke Kerkpolder staat de informatie dit schooljaar nog in het portaal onder de knop Rooster.

6.1.6 Rapporten en cijferkaarten

De school doet schriftelijk verslag van de vorderingen via de rapporten en de cijferkaarten. In klas 1, 2 en 3 wordt drie keer per jaar een cijferrapport verstrekt. In de periode vóór het eerste cijferrapport kan ook een tussenrapport verstrekt worden. De leerlingen uit klas 4, 5 en 6 ontvangen na elke toetsperiode een cijferkaart. Tussentijds kunt u cijfers van uw zoon of dochter bekijken via Magister.

Let op! Het kan zijn dat een schoollocatie alleen een tastbaar overgangsrapport geeft en daarnaast ouders per e-mail wijst op de weergave van cijfers in Magister.