5. Zorg

5.6 Vrijstelling en aanpassingen

Onder bepaalde voorwaarden kan dispensatie (= vrijstelling van een heel vak) of compensatie (= het aanpassen van het onderwijsprogramma binnen het vak) verleend worden voor een bepaald vak. 

Ouders kunnen hiertoe een verzoek richten aan de teamleider of zorgcoördinator van de vestiging waar hun kind het onderwijs volgt. Aanvragen voor examenfaciliteiten (SE en CE) moeten vóór 1 september ingediend worden bij de zorgcoördinator van de locatie. Deze aanpassing van het onderwijsprogramma kan alleen worden toegestaan als:

  • de leerling aantoonbaar op het juiste onderwijsniveau zit;
  • de betrokken vakdocenten de aanpassing adviseren;
  • een psycholoog of orthopedagoog deze maatregel in het onderzoeksverslag uitdrukkelijk adviseert;
  • deze adviezen niet strijdig zijn met de regelgeving ten aanzien van de inrichting van het onderwijs en het examenbesluit. 

Een deskundigenverklaring kan ruim of specifiek zijn opgesteld. Daarom bepaalt de school zelf de specifieke invulling voor elke individuele leerling, waarbij de volgende twee aspecten richtinggevend zijn:

  • regulier waar mogelijk, speciaal waar het moet;
  • het voortraject van de leerling maakt duidelijk wat nodig is: er is sprake van een voortgaande lijn in de begeleiding.

5.6.1 Dyslexie

Dispensatie bij dyslexie is alleen mogelijk voor:

  • klas 2 en 3 van stream 2 / vmbo-gt: het vak Duits of Frans;
  • klas 4, 5 en 6 van het vwo: het vak Duits of Frans.

Compensatie is mogelijk in de klassen 1-3 van vmbo, 1-4 van havo en 1-5 van atheneum. Het verzoek zal worden beoordeeld door een daartoe ingestelde commissie. Deze commissie zal advies uitbrengen aan de locatiedirectie. De locatiedirectie neemt het besluit om het verzoek dan al of niet in te willigen. Het besluit wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld. De verleende dispensatie of compensatie wordt in volgende leerjaren automatisch verlengd.