5. Zorg

5.5 Ondersteuningsaanbod: extra ondersteuning

In deze paragraaf gaat het om zorg waarvoor een indicatie afgegeven dient te worden.

Leerwegondersteuning en praktijkonderwijs

Wanneer het samenwerkingsverband RefSVO (zie hoofdstuk 1.12) een indicatie voor lwoo of pro heeft afgegeven, kan de daarbij passende begeleiding worden gegeven. Ook hier willen we aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. 

  • Is er sprake van twee leerachterstanden op lwoo-niveau, dan wordt deze begeleiding meestal geboden door docenten en een onderwijsassistent van de locatie waar de leerling is aangemeld. Dit valt onder de basisondersteuning van de school.
  • Zijn er meer dan twee leerachterstanden of speelt er ook nog psychosociale problematiek, dan kan deze begeleiding het beste gegeven worden in stream 4 op de locatie Krabbendijke Appelstraat. Daar is een klein team docenten en onderwijsassistenten dat zich gespecialiseerd heeft in deze vorm van begeleiding.
  • Heeft een leerling twee of meer achterstanden van 50% of meer, dan komt hij wellicht in aanmerking voor praktijkonderwijs.

Rebound-/allroundvoorziening

informatie (2.2.2)

Arrangement met Auris, Visio of LWOE

Voor blinde en slechtziende kinderen, voor kinderen met een auditieve of communicatieve stoornis en voor kinderen met epilepsie is het volgen van het reguliere onderwijsaanbod van de school zonder begeleiding vaak niet mogelijk. In dat geval is het mogelijk om een arrangement aan te vragen bij een van de bovengenoemde expertisecentra. Wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt, ontvangt de leerling ambulante begeleiding vanuit deze instelling en ontvangt de school een budget om extra ondersteuning te verlenen. In gezamenlijk overleg tussen ouders, school en ambulante begeleiding wordt een individueel ontwikkelingsplan opgesteld, waarin verwoord staat wat het ontwikkelingsperspectief is en hoe we dat doel voor deze leerling willen bereiken. Ouders vragen het arrangement aan, maar de school kan en moet daarin ondersteunen.

Begeleiding externe leerlingen op identiteit

Als onze leerlingen om welke reden dan ook buiten de school onderwijs krijgen, dan krijgen ze indien gewenst aandacht van een ambulant begeleider op het punt van identiteit. Dat wil zeggen dat ze concrete ondersteuning krijgen bij het functioneren op een niet-reformatorische school.