5. Zorg

5.3 Route en procedure

De zorgcoördinator en het begeleidingsteam 

Alle hulpvragen op het gebied van zorg komen terecht bij de zorgcoördinator. Deze kan sommige vragen waarschijnlijk rechtstreeks beantwoorden, maar ook doorverwijzen naar een van de specialisten binnen de school. Als er extra ondersteuning nodig is, legt hij de vraag voor aan het begeleidingsteam (bgt) van de locatie. Dit team weegt de ondersteuningsbehoefte van de leerling en bepaalt welke extra ondersteuning toegewezen wordt. Op vaste momenten in het jaar evalueert het bgt de geboden ondersteuning en stelt die zo nodig bij. Bij nieuwe leerlingen wordt de bespreking in het bgt gedaan op grond van het aangeleverde dossier en een warme overdracht. Er wordt dus eerst goed geluisterd naar de ouders en de vorige school voordat er een besluit wordt genomen.

Zorgadviesteam

Bij zorgen op psychosociaal gebied, wanneer sprake is van complexe problematiek of wanneer onvoldoende duidelijk is waar de problematiek vandaan komt, kan de zorgcoördinator een leerling aanmelden in het zorgadviesteam (zat). Naast de vertrouwensmentoren en de zorgcoördinator van de locatie zijn in dit team een orthopedagoog, een jeugdarts van de GGD, een maatschappelijk werker, een leerplichtambtenaar en in sommige gevallen een medewerker van het CJG vertegenwoordigd. Het zat geeft handelingsadviezen aan school en/of ouders, verwijst door naar de passende externe hulpverlening, of een van de professionals uit het zat gaat zelf met de leerling of de ouders aan een oplossing werken. 

De cdl en de zorgtoewijzing boven de locaties 

Zodra er geïndiceerde ondersteuning nodig is, komt de centrale dienst leerlingenzorg (cdl) in beeld. Deze schoolbrede dienst heeft als belangrijkste taken:

  • beoordelen voor welke leerlingen een pro- of een lwoo-indicatie aangevraagd wordt en beslissen over de plaatsing van deze leerlingen;
  • beoordelen of leerlingen worden toegelaten tot de rebound- of de allroundvoorzieningen;
  • evalueren van de ondersteuningstrajecten in de rebound- en allroundvoorzieningen;
  • beoordelen van aanvragen voor het vso;
  • adviseren in ingewikkelde casussen die de draagkracht of de expertise van de locatie te boven gaan.

Wanneer de vorige school bij de aanmelding adviseert om een lwoo- of pro-indicatie aan te vragen of een arrangement in de allroundvoorziening toe te kennen, worden deze leerlingen kort na aanmelding door de cdl besproken. De cdl beoordeelt de door de basisschool ingevulde onderwijskundige rapporten en test- en toetsgegevens en legt deze naast de toelatingscriteria voor de verschillende onderwijsvormen. Het advies van de basisschool is hierin in principe leidend, ervan uitgaande dat de basisschool de bekende criteria voor plaatsing hanteert en eventuele afwijkingen daarvan beargumenteert. Voor leerlingen die al op het Calvijn College zitten, kan er alleen een bespreking in de cdl plaatsvinden wanneer het zorgadviesteam (zat) dit heeft geadviseerd. Besluiten die in de cdl worden genomen worden, worden gecommuniceerd met de ouders. 

De cdl bestaat uit de volgende personen: