4. Sterk in kwaliteit

4.1 Meetbare kwaliteit

Identiteit vraag kwaliteit, dat is in het kort het uitgangspunt van waaruit we bezig zijn met de kwaliteit van ons onderwijs. 

We streven ernaar om op meetbare en/of merkbare wijze gestalte te geven aan de schooldoelstelling. De schooldoelstelling staat centraal in ons model waarmee we de kwaliteitszorg op school vormgeven. Dit model helpt ons bij het reflecteren op ons eigen handelen in relatie tot het doel van ons onderwijs.

4.1 Meetbare kwaliteit
 

Hieronder verstaan wij alle resultaten die te meten zijn met toetsen, enquêtes en dergelijke. Denk aan examenresultaten, slagingspercentages, tevredenheidsscores, doorstroomcijfers, waardering van de onderwijsinspectie, enzovoorts. We zijn de Heere dankbaar dat we voor deze onderdelen elke keer mooie scores mogen halen.

Resultaten

Verschillende afdelingen/locaties ontvingen het predicaat Excellente School (onderwijsinspectie). Ga voor meer informatie hierover naar de pagina Schoolprestatieonderzoek op onze website.


Onderbouwsnelheid
Onze leerlingen in de onderbouw stromen bijna allemaal onvertraagd door naar de tweede of derde klas, minder dan één procent van alle leerlingen bleef zitten, zie onderstaande tabel. De lichtgrijze balk geeft het landelijke percentage aan.

Bovenbouwsucces

In onderstaande tabel kunt u zien hoe onze leerlingen in de bovenbouw het doen. De groene balk geeft de percentages van het Calvijn College aan, de grijze balk het landelijke cijfer. 

Examenresultaten

De tabel hieronder geeft de slagingspercentages per schooljaar weer met daarnaast het landelijk gemiddelde. In 2019 slaagden 589 en zakten 14 leerlingen. Daarmee slaagde 97,8% van de leerlingen en zakte 2,2%. Schoolbreed is in schooljaar 2018-2019 2,11 procent (65 van de 3076 leerlingen) uitgestroomd zonder diploma. Een leerling die meedoet aan CE-III is meegeteld als nog niet geslaagde en vooralsnog als blijver.

Voor gedetailleerde informatie over onze school verwijzen we u naar de website scholenopdekaart.nl. Hier is per locatie een overzicht te vinden van hoe de school scoort, ook ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Tevens leggen we hier publieke verantwoording af van de kwaliteit van ons onderwijs. Kwaliteit houdt voor ons echter meer in dan alleen de daar genoemde zaken, vandaar dat we met name aandacht besteden aan de merkbare kwaliteit.