2. Onderwijsaanbod

2.2.1 Streams in de onderbouw

Omdat het moeilijk is om voor een kind op 11 of 12-jarige leeftijd precies aan te geven wat de beste vervolgopleiding zal zijn, is de indeling in klas 1 en 2 grofmaziger. We kennen een verdeling in streams.

Leerlingen worden ingedeeld op basis van het advies van de basisschool, de kenmerken uit het onderwijskundig rapport en eventuele testgegevens. Er zijn vier verschillende streams. Omdat de streams alleen op het Calvijn College worden gebruikt, volgt hieronder per stream een opsomming welke schooladviezen in welke stream geplaatst worden:

  • stream 1

Leerlingen die vanuit het basisonderwijs een atheneum- of havo-advies krijgen en leerlingen die een gemengd advies havo/atheneum of vmbo tl+/havo krijgen. In deze stream wordt relatief veel een beroep gedaan op het abstract kunnen denken en het zelfstandig verbanden kunnen leggen tussen verschillende leerstofonderdelen.

  • stream 2

Leerlingen met een advies voor vmbo tl+ of vmbo kb.

  • stream 3

Leerlingen met een advies voor vmbo bb en de meer praktische kb-leerlingen. In stream 3 ligt het accent op concrete en praktische leerstof, terwijl in deze stream ook minder accent gelegd wordt op moderne vreemde talen. In deze stream is er voor leerlingen met maximaal twee leerachterstanden leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

  • stream 4

Leerlingen met meer dan twee leerachterstanden die met lwoo een vmbo-leerweg kunnen volgen. Hiervoor geldt een bepaalde toelatingsprocedure, waarvan in elk geval een test deel uitmaakt, tenzij er al een geldige test ligt.

Het kan voorkomen dat er klassen zijn waarin twee streams gecombineerd worden, zogenaamde combiklassen. Naast de hiervoor genoemde streams kennen we binnen onze school het gymnasium en het praktijkonderwijs.