1. Het Calvijn College

1.9 Betrokkenheid

Schoolbrede leerlingenraad

Het Calvijn College heeft een schoolbrede leerlingenraad. Een vertegenwoordiging hiervan heeft zitting in de medezeggenschapsraad (mr). Het Calvijn College vindt het betrekken van leerlingen bij beleid belangrijk. Omdat we in een pedagogische relatie staan tot onze jongeren, een relatie die gekenmerkt wordt door gezag, achten we het principieel onjuist leerlingen ook instemmingsrechten te geven. De leden van de schoolbrede leerlingenraad hebben adviesrechten. In deze raad hebben in principe twaalf leerlingen zitting, waarbij we streven naar de volgende verdeling: vier leerlingen uit locatie Goes en twee per andere locatie. Vier leden vertegenwoordigen deze schoolbrede leerlingenraad in de mr. De schoolbrede leerlingenraad is niet een officiële vertegenwoordiging van de lokale leerlingenraden maar van alle leerlingen. Wel zijn veel leden van de schoolbrede leerlingenraad ook lid van een lokale leerlingenraad. U/jij kunt contact opnemen met de leerlingenraad door naar calvijncollegeleerlingenraad AT gmail DOT com te mailen.

Lokale leerlingenraden

Op elke schoollocatie is er een lokale leerlingenraad actief. Die denkt mee over onderwerpen die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken. De lokale leerlingenraad moet niet verward worden met de schoolbrede leerlingenraad die een vertegenwoordiging heeft in de medezeggenschapsraad.

Ouderadviesraden

We vinden het erg belangrijk om goed contact met ouders te hebben en inbreng van hen te krijgen. De locaties Krabbendijke Appelstraat en Krabbendijke Kerkpolder hebben samen één ouderadviesraad (oar), de andere locaties hebben elk afzonderlijk een ouderadviesraad, bestaande uit circa vijf ouders. De ouderadviesraden hebben contact met de locatiedirecties over allerlei onderwerpen, zoals de sfeer op school, inhoud van themadagen, verkeerssituatie rondom de school en leerlingondersteuning. Binnen tien weken na aanvang van het schooljaar vinden er verkiezingen plaats. De ouderadviesraden zijn vertegenwoordigd in de schoolbrede medezeggenschapsraad. Namen en adressen van de oar-leden kunt u vinden op het Eduportaal onder de button Adresgids.

Adviesraad van kerken

Verder is er een Adviesraad van kerken waarin alle in de statuten genoemde kerkgenootschappen afgevaardigden hebben. In dit overleg komt de specifieke relatie tussen school en kerk een paar keer per jaar aan de orde. Jaarlijks vindt er onder leiding van de raad van toezicht ook een bijeenkomst voor kerkenraden uit de regio plaats. De school hecht belang aan een korte lijn tussen school en kerk. Er kan persoonlijke leerlingproblematiek zijn, waarbij leerling en ouders het op prijs stellen dat de kerkenraad wordt geïnformeerd.